අපි ගැන

Travel.to යනු සංචාරකයින්ට සහ ප්‍රදේශවාසීන්ට ඔවුන් සංචාරය කරන නව සහ විස්මිත ස්ථාන පිළිබඳව සංචාරක ප්‍රජාව සමඟ බෙදා ගත හැකි වෙබ් යෙදුමකි.

ඉලක්කය වන්නේ මිනිසුන් වැඩිපුර සංචාරය කිරීමට, නව ස්ථාන සහ මිතුරන් හමුවීමට සහ මෙහි විශ්මයජනක ඡායාරූප බෙදා ගැනීමට පෙළඹවීමයි.