អំពី​ពួក​យើង

Travel.to គឺជាកម្មវិធីគេហទំព័រដែលអ្នកធ្វើដំណើរ និងអ្នកក្នុងស្រុកអាចចែករំលែកជាមួយសហគមន៍អ្នកធ្វើដំណើរអំពីទីកន្លែងថ្មីៗ និងអស្ចារ្យដែលពួកគេទៅទស្សនា។

គោលដៅគឺដើម្បីជំរុញមនុស្សឱ្យធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើន ជួបកន្លែងថ្មីៗ និងមិត្តភក្តិ និងចែករំលែករូបថតដ៏អស្ចារ្យនៅទីនេះ។