Haiti

Uke waba noma uku Haiti? Yabelana ngezithombe nomphakathi ofuna ukuvakashela i-Haiti.