ඔබගේ සියලුම සබැඳි පෙන්වීමට එක් සබැඳියක්

එක් සබැඳියකින් පමණක් ඔබගේ සියලුම අන්තර්ගතයන් සමඟ ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයින් සම්බන්ධ කර ගන්න

බලන්න සහ උදාහරණයක්