តំណមួយដើម្បីបង្ហាញតំណរបស់អ្នកទាំងអស់។

ធ្វើឱ្យទស្សនិកជនរបស់អ្នកភ្ជាប់ជាមួយមាតិការបស់អ្នកទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មួយប៉ុណ្ណោះ។

មើលនិងឧទាហរណ៍