12 De Octubre

ບໍ່ມີຮູບຈາກ 12 De Octubre

ເຈົ້າເຄີຍຢູ່ ຫຼື ເຈົ້າຢູ່ໃນ 12 De Octubre? ແບ່ງປັນຮູບພາບກັບຊຸມຊົນທີ່ຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມ 12 De Octubre.