Vatican City State (Holy See)

ເຈົ້າເຄີຍຢູ່ ຫຼື ເຈົ້າຢູ່ໃນ Vatican City State (Holy See)? ແບ່ງປັນຮູບພາບກັບຊຸມຊົນທີ່ຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມ Vatican City State (Holy See).