16 De Septiembre

ບໍ່ມີຮູບຈາກ 16 De Septiembre

ເຈົ້າເຄີຍຢູ່ ຫຼື ເຈົ້າຢູ່ໃນ 16 De Septiembre? ແບ່ງປັນຮູບພາບກັບຊຸມຊົນທີ່ຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມ 16 De Septiembre.