Mayorality of Baghdad

Mayorality of Baghdad වෙතින් ඡායාරූප නොමැත

Mayorality of Baghdad වෙත යාමට අවශ්‍ය ප්‍රජාව සමඟ ඡායාරූප බෙදා ගන්න. Mayorality of Baghdad වෙත යාමට අවශ්‍ය ප්‍රජාව සමඟ ඡායාරූප බෙදා ගන්න.