Medina Estates

ຢ້ຽມຢາມເມືອງອື່ນໃນ Greater Accra

ບໍ່ມີຮູບຈາກ Medina Estates

ເຈົ້າເຄີຍຢູ່ ຫຼື ເຈົ້າຢູ່ໃນ Medina Estates? ແບ່ງປັນຮູບພາບກັບຊຸມຊົນທີ່ຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຢາມ Medina Estates.