"Abra (Manantiales, Dpto. Mburucuya)"

Gjin foto's fan "Abra (Manantiales, Dpto. Mburucuya)"

Hawwe jo west of binne jo yn "Abra (Manantiales, Dpto. Mburucuya)"? Diel foto's mei de mienskip dy't "Abra (Manantiales, Dpto. Mburucuya)" besykje wol.